Eurosafe

Wetgeving veilig werken - Beheerder

Beheerder - Wetgeving

Als beheerder bent u medeverantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van medewerkers die werkzaamheden op een door u beheerde locatie of in/aan/op het door u beheerde gebouw of object uitvoeren. U kunt aansprakelijk worden gesteld bij schade en/of letsel.

Daarnaast heeft u in bepaalde gevallen dezelfde verplichtingen als een werkgever of opdrachtgever. Hieronder beschrijven we welke wettelijke regels voor uw rol van belang zijn.

Arbeidsomstandighedenwet

Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is de werkgever hoofdverantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn of haar medewerkers. Indien u als beheerder personeel in dienst heeft, dient u zorg te dragen voor veilige werkomstandigheden voor uw medewerkers. Bijvoorbeeld door het plaatsen van ankerpunten, het aanbrengen van dakrandbeveiliging (zoals hekwerk) en het ter beschikking stellen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Indien u optreedt als opdrachtgever en gebruik maakt van een derde partij zoals een aannemer of installateur, ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid voor uitvoerenden in eerste instantie bij de opdrachtnemer. Echter, in de Arbowet, Hoofdstuk 4 Bijzondere verplichtingen, Artikel 16 lid 8, 10 en 11 staat het volgende:

8. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de verplichting tot naleving van daarbij aangegeven voorschriften in de gevallen bij die maatregel omschreven rust op een ander dan de werkgever. Aangewezen kunnen worden de eigenaar of beheerder dan wel degene die anderszins bevoegd is te beslissen over het ontwerp, de vervaardiging dan wel het onderhoud van arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen, zoals zo nodig nader bij die maatregel is bepaald.

10. De werkgever, dan wel een ander dan de werkgever bedoeld in het zevende, achtste of negende lid en de werknemers zijn verplicht tot naleving van de voorschriften en verboden vastgesteld bij of krachtens de op grond van dit artikel, artikel 20, eerste lid, en artikel 24, negende lid, vastgestelde algemene maatregel van bestuur voor zover en op de wijze als bij of krachtens deze maatregel is bepaald.

11. Het niet naleven van de in het tiende lid bedoelde voorschriften en verboden kan worden aangemerkt als strafbaar feit.

Uit dit artikel komt voort dat het zorgen voor een veilige werkplek uw verantwoordelijkheid is als dit niet redelijkerwijs gevraagd kan worden van een opdrachtnemer (als werkgever van de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren). De opdrachtnemer heeft namelijk geen invloed op het ontwerp, de vervaardiging en het onderhoud van arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen. Voor het veilig maken van werkplekken kunt u denken aan het:


 • plaatsen van een kooi- of gevelladder of een deur of dakluik voor veilige toegang tot een hoger gelegen werkplek;

 • aanbrengen een permanente ladder in een kelder;

 • monteren van vaste voeten voor gebruik in combinatie met een davitarm om veilig langs een gevel of in een besloten ruimte af te dalen;

 • plaatsen van een vloerafscheiding zoals leuningwerk of permanente dakrandbeveiliging tegen valgevaar.

hekwerk VersiRail
hekwerk VersiRail

Woningwet

Als beheerder kunt u samen met de eigenaar, naast vanuit de Arbowet, aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een arbeidsongeval op basis van de Woningwet. In Artikel 1a, lid 1 staat hierover het volgende:


 1. De eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.


Dit artikel geeft aan dat u als beheerder (samen met de eigenaar) ervoor dient te zorgen dat door de staat van een bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat of blijft bestaan. Dit artikel behelst een vergelijkbare zorgplicht als in artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek. U kunt als beheerder namelijk voorzieningen treffen zodat medewerkers veilig en gezond hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld de veiligheidsvoorzieningen zoals hierboven benoemd. Deze zorgplicht geldt ook jegens derden zoals bewoners, bezoekers en voorbijgangers. Zij mogen geen gevaar op letsel of schade lopen als zij zich op het terrein of in/nabij/op/aan het gebouw of de constructie begeven.

Burgerlijk Wetboek

Ook op grond van het Burgerlijk Wetboek kunt u als beheerder, naast de eigenaar, aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een arbeidsongeval. Uit Artikel 1a van de Woningwet komt voort dat de beheerder, samen met de eigenaar, verantwoordelijk is voor een veilige omgeving in, op en om zijn (woon)gebouw. Als deze omgeving niet veilig is en er ontstaat schade of letsel voor derden, dan kunt u als beheerder op uw verantwoordelijkheid worden aangesproken. Daarbij kunt u aansprakelijk worden gesteld vanwege een onrechtmatige daad (Burgerlijk Wetboek, Artikel 162).

 Boek 6, Artikel 162, Lid 1 t/m 3


 1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. 

 2. Als onrechtmatige daad kan worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

 3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Aan deze verantwoordelijkheid kunt u invulling geven door passende maatregelen te nemen om voor een veilige en gezonde (werk)omgeving te zorgen. Voor medewerkers, bewoners, gebruikers, bezoekers, voorbijgangers en andere betrokkenen en voor eigendommen van deze derden. En daarnaast door (veiligheids)afspraken te maken met partijen die zich op het terrein of in/nabij/op/aan het gebouw of constructie begeven en toe te zien op de naleving van deze afspraken. Op deze wijze kunt u in voorkomende gevallen ook een eventuele aansprakelijkheidsstelling voorkomen.

Periodieke inspectie, keuring en onderhoud vanuit normen, Burgerlijk Wetboek en Arbowet noodzakelijk

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten op basis van Europese wetgeving worden goedgekeurd en worden voorzien van een CE-markering. Op basis van de NEN-EN 365 norm en Europese wetgeving dienen categorie 3 PBM ter voorkoming van ernstig en dodelijk letsel minimaal jaarlijks te worden geïnspecteerd. Denk hierbij aan vallijnen, harnassen, valblokken en karabijnhaken. Stelt u deze PBM ter beschikking aan uw eigen medewerkers dan wel derden, dan bent u verantwoordelijk voor de jaarlijkse keuring, het uit roulatie nemen van afgekeurde PBM en de vervanging van deze PBM.

Constructief bevestigde ankerpunten en kabel- en railsystemen die onder NEN-EN795 vallen, worden niet als persoonlijke beschermingsmiddel geclassificeerd maar als bouwproduct. De nieuwe norm voor dit type veiligheidsvoorzieningen moet nog op Europees niveau vastgesteld worden. Tot dat moment geldt NEN-EN795.

Samen met de (gebouw)eigenaar bent u (deels) verantwoordelijk voor het goed en veilig functioneren van permanente (val)veiligheidssystemen op basis van het Burgerlijk Wetboek (eigenaar à Artikel 174, Boek 6) en de Arbowet (hoofdstuk 4, Artikel 16, lid 8). De meeste fabrikanten geven 1 jaar garantie op hun veiligheidsvoorzieningen zolang deze periodiek worden geïnspecteerd door een ter zake kundig persoon. In de Arbocatalogus Platte Daken en meer specifiek de ‘Brancheafspraak BIKUDAK Voorkom valgevaar op platte daken’ wordt gesteld dat arbeidsmiddelen minimaal één keer per jaar moeten worden geïnspecteerd.

Er zijn fabrikanten die geen eisen stellen aan periodieke inspectie, keuring en onderhoud van valbeveiligingssystemen. Dit komt niet overeen met hetgeen in het Burgerlijk Wetboek en de Arbowet gesteld wordt. Samen met de gebouweigenaar bent u verantwoordelijk voor een deugdelijke en dus veilige werking van valbeveiligingssystemen. Gebruikers moeten aantoonbaar op een veilige werking van deze systemen kunnen vertrouwen. Indien naar voren komt dat deze veiligheidsvoorzieningen niet/niet tijdig gekeurd zijn, dan zal u (mede)verantwoordelijk worden gehouden voor het arbeidsongeval en zal u ook aansprakelijk worden gesteld. Afzien van periodiek onderhoud om kosten te besparen is daarmee ten zeerste af te raden.

Welke rollen kan ik als beheerder nog meer hebben?

Naast de rol van (gebouw)eigenaar kunt u ook de onderstaande rollen hebben:


 • Werkgever: u bent als leidinggevende in dienst van een bedrijf of organisatie en bent dus naast werknemer ook werkgever met de bijbehorende verantwoordelijkheden

 • Werknemer: u bent in dienst van een bedrijf of organisatie en bent dus werknemer met de bijbehorende rechten en plichten

 • Opdrachtgever: u en/ of uw bedrijf/ organisatie geeft opdrachten uit en/ of huurt derden in voor het uitvoeren van werkzaamheden

 • Opdrachtnemer: u en/ of uw bedrijf/ organisatie neemt opdrachten van andere partijen aan en/ of levert medewerkers die werkzaamheden voor/ bij uw opdrachtgevers uitvoeren

 • (Gebouw)eigenaar: uw bedrijf/ organisatie is eigenaar van een gebouw, bouwwerk, open erf of terrein


NB. Dit overzicht van verantwoordelijkheden is niet uitputtend.

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.