Eurosafe

Wetgeving veilig werken - Werknemer

Eurosafe Solutions wetgeving

Als werknemer draagt u verantwoordelijkheid voor uw eigen veiligheid en gezondheid, samen met uw werkgever. In alle aspecten die met uw werk te maken hebben.

Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidsomstandighedenbesluit

Uw verantwoordelijkheden als werknemer komen voort uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit). Kijkend naar risicovolle werkzaamheden zoals op hoogte en in besloten ruimten, dan verdienen de onderstaande verantwoordelijkheden extra aandacht:

1. Arbeidsomstandighedenbeleid volgen

Het door uw werkgever vastgestelde Arbeidsomstandighedenbeleid dient u te volgen om uw eigen veiligheid en gezondheid te waarborgen. Doorgaans is dit (deels) opgenomen in het personeelshandboek en in uw arbeidsovereenkomst. Daarnaast kunnen er andere documenten zijn waarin het arbeidsomstandighedenbeleid van uw werkgever nader wordt toegelicht.

2. Meewerken aan de, voor werknemers georganiseerde, instructie ('onderricht') 

Uw werkgever is verantwoordelijk voor het organiseren van instructies, trainingen en andere vormen van onderricht om u en uw collega’s te leren en te instrueren hoe veilig en gezond de opgedragen werkzaamheden uit te voeren. Uw werkgever dient u ook in staat te stellen deze instructies bij te wonen dan wel op een andere manier tot u te nemen.

U bent als werknemer verantwoordelijk voor het deelnemen aan en het volgen van de aangeboden instructies. Daarnaast dient u deze instructies ook daadwerkelijk toe te passen in uw werkzaamheden teneinde veilig en gezond te werken. Voorbeelden zijn trainingen voor veilig werken in besloten ruimten of op hoogte. Zo weet u met welke gevaren en risico’s u te maken kunt krijgen, hoe bijvoorbeeld een harnas op de juiste manier aan te trekken en hoe te werken met valblokken en verschillende typen veiligheidslijnen.

3. Arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze gebruiken

Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden, variërend van eenvoudig gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties.

Gevaarlijke stoffen op het werk zijn stoffen die een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Deze stoffen kunnen bijvoorbeeld in verpakte producten zitten zoals schoonmaakmiddelen, kitten, verven en smeermiddelen. Ook kunnen gevaarlijke stoffen tijdens het werk ontstaan. Denk aan zijn lasrook, hout- en kwartsstof en dieselmotoremissie.

Het op de juiste manier gebruiken van arbeidsmiddelen zoals gereedschap maar ook ladders en ankerpunten en bijvoorbeeld bijtende schoonmaakmiddelen hangt nauw samen met het tweede punt. Het deelnemen aan en het volgen van de aangeboden instructies en het toepassen van deze instructies in uw werkpraktijk is cruciaal om uw eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen te waarborgen.

Daarnaast hangt deze verantwoordelijkheid nauw samen met punt 4, 5 en 6. In relatie tot punt 6, als u gevaren voor de veiligheid en gezondheid tegenkomt bij het gebruik van arbeidsmiddelen of gevaarlijke stoffen, meld deze dan bij uw werkgever. Ook mogelijke oplossingen om het werken met deze middelen en stoffen veiliger te maken of veiligere of gezondere alternatieven zijn harte welkom.

4. Op arbeidsmiddelen aangebrachte beveiligingen niet veranderen en niet weghalen en deze beveiligingen op de juiste wijze gebruiken

Als u arbeidsmiddelen zoals machines, (zware) gereedschappen en materieel zoals hoogwerkers en heftrucks gebruikt waarop beveiligingen zijn aangebracht, dan mag u deze niet aanpassen, weghalen of anders gebruiken dan door de fabrikant voorgeschreven is. Denk bijvoorbeeld aan een afsluiter om te voorkomen dat bepaalde gevaarlijke stoffen vrijkomen, een noodstop om bij calamiteiten een machine uit te kunnen zetten of een beveiliging om te voorkomen dat u met bewegende delen in aanraking kunt komen. Bij risicovolle werkzaamheden op hoogte of in besloten ruimten is het juiste gebruik van beveiligingen van extra groot belang.

Samengesteld PBMset
Samengesteld PBMset

5. Door de werkgever beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op een juiste manier gebruiken en op de daarvoor bestemde plaats opbergen

Als u bijvoorbeeld op hoogte werkt of in besloten ruimten, dan zult u veelal meerdere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruiken. PBM die veel gebruikt worden, zijn bijvoorbeeld harnasgordels, veiligheidslijnen, (klim)helmen, veiligheidsbrillen, handschoenen en beschermende kleding. Weten hoe met deze PBM te werken is van groot belang voor uw veiligheid en gezondheid.

Bij het gebruik van bijvoorbeeld een harnasgordel is het van groot belang dat u het harnas op de juiste manier aantrekt. Dit om te voorkomen dat het te los zit zodat u bij een onverhoopte val uit uw harnas zou kunnen schieten of te strak waardoor bepaalde lichaamsdelen afgekneld worden. Daarnaast is het belangrijk om een harnas maar bijvoorbeeld ook een veiligheidslijn op de juiste manier op te bergen zodat deze veilig te gebruiken blijft, zeker als ze bijvoorbeeld nat zijn geworden.

Dit punt hangt dan ook nauw samen met punt 2, het deelnemen aan en opvolgen van aangeboden instructies. Er zijn dan ook naast interne trainingen van uw werkgever specifieke trainingen voor het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen op hoogte en in en rond besloten ruimten.

6. De werkgever inlichten over opgemerkte gevaren voor de veiligheid en gezondheid in het bedrijf

Samen met uw werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid in uw organisatie. In de eerste plaats voor die van u zelf maar ook voor die van andere medewerkers. Constateert u gevaren voor uzelf of voor andere medewerkers, meldt deze dan bij uw werkgever.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een te verwachten lekkage van gevaarlijke stoffen uit een tank door een scheurtje, een niet werkende beveiliging van een machine, een beschadigde ladder of een geactiveerd ankerpunt op een dak.

7. De werkgever en andere deskundige personen (preventiemedewerker, bhv'er, arbodienstverlener) indien nodig bijstaan bij de uitvoering van hun verplichtingen

Uw werkgever en andere deskundigen kunnen een beroep doen op uw kennis, ervaring en vaardigheden om tot de oplossing van een veiligheids- of gezondheidsvraagstuk te komen.

Vanuit uw kennis en ervaring kunt u bijvoorbeeld aangeven waarop te letten bij de aanschaf van een nieuwe machine om risico’s waarmee u te maken heeft bij het gebruik van de huidige machine weg te nemen. Of aangeven wat u gezien of gehoord heeft toen er zich een veiligheidsincident voordeed tijdens de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. Bijvoorbeeld of een collega die aan het slijpen was en daarbij een metaalsplinter in zijn oog kreeg zijn veiligheidsbril droeg.

Kortom, uw inbreng kan een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van veiligheids- of gezondheidsvraagstukken of incidentenonderzoeken.

Uw rechten als werknemer

Naast verantwoordelijkheden als werknemer, heeft u ook rechten als het gaat om het op een veilige en gezonde manier uitvoeren van uw werkzaamheden.


  1. Recht op werkonderbreking bij levensbedreigende situaties


Indien uw leven in gevaar is tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden, dan mag u uw werkzaamheden onderbreken.

U werkt bijvoorbeeld in een ontgraving met damwanden die dreigen te bezwijken door de druk van buitenaf. Waarschuw dan direct alle andere aanwezigen en verlaat de ontgraving. Meld deze gevaarlijke situatie vervolgens onmiddellijk bij de verantwoordelijke op locatie en bij uw werkgever. U hoeft uw werkzaamheden niet voort te zetten zolang het gevaar tot een acceptabel niveau teruggedrongen is.

  1. Recht op werkoverleg t.a.v. arbeidsomstandigheden


Als u uw werkzaamheden niet op een veilige of gezonde manier kunt uitvoeren, dan mag u hierover in overleg treden met uw werkgever om de situatie te bespreken en samen tot een oplossing te komen.

Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van werkzaamheden op een plat dak met een donkere dakbedekking waarbij de temperatuur in de zomer hoog op kan lopen terwijl werken met lange mouwen voorgeschreven is. Dan mag u dit bespreekbaar maken waarbij u bijvoorbeeld voorstelt boven een bepaalde temperatuur met korte mouwen te mogen werken.

  1. Recht op inzage in een Risico Inventarisatie & Evaluatie


Indien er een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) gedaan is voor bijvoorbeeld een project dat u (mede) gaat uitvoeren, dan mag u inzicht vragen in deze RI&E. Op deze wijze krijgt u inzicht in de geïdentificeerde gevaren en risico’s en welke maatregelen genomen (moeten) worden om de risico’s tot een acceptabel niveau terug te dringen zodat u op een veilige en gezonde manier uw werkzaamheden binnen het project kunt uitvoeren.

  1. Recht op toezicht


Uw werkgever dient zich ervan te verzekeren dat er binnen zijn bedrijf/ organisatie veilig en gezond gewerkt wordt. Door toezicht te houden tijdens de werkzaamheden en bijvoorbeeld werkplekinspecties te doen, kan de werkgever deze controle uitvoeren.

Op uw beurt heeft u als werknemer recht op dit toezicht en een controle op uw werkwijze. Zo weet u of u op een veilige en gezonde manier werkt en kunt uw werkwijze aanpassen als dit niet het geval is.

Welke rollen kan ik als werknemer nog meer hebben?

Naast de rol van werknemer kunt u ook de onderstaande rollen hebben:


  • Werkgever: u bent als leidinggevende in dienst van een bedrijf of organisatie en bent dus naast werknemer ook werkgever met de bijbehorende verantwoordelijkheden

  • Opdrachtgever: u en/ of uw bedrijf/ organisatie geeft opdrachten uit en/ of huren derden in voor het uitvoeren van werkzaamheden

  • Opdrachtnemer: u en/ of uw bedrijf/ organisatie neemt opdrachten van andere partijen aan en/ of levert medewerkers die werkzaamheden voor/ bij uw opdrachtgevers uitvoeren

  • (Gebouw)eigenaar: uw bedrijf/ organisatie is eigenaar van een gebouw, bouwwerk, open erf of terrein

  • Beheerder: u en/ of uw bedrijf/ organisatie beheert een gebouw, bouwwerk, open erf of terrein voor de eigenaar


NB. Dit overzicht van verantwoordelijkheden en rechten is niet uitputtend.

Vragen? Neem gerust contact op

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.